پنجشنبه 24 خرداد 1403
پژوهشگاه نیرو، استقرار سیستم مدیریت دانش را از سال 1392 به صورت رسمی آغاز نمود و تاکنون در این حوزه به دستاوردهای مهمی دست پیدا کرده است.
از جمله فعالیت‌های قابل توجه در مدیریت دانش، شرکت در پروژه «استقرار مدیریت دانش با هدف افزایش بهره‌وری در صنعت آب و برق کشور» می‌باشد.
این پروژه با همکاری سازمان بهره‌وری آسیایی از تیرماه سال 95 تحت مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو و در دو شرکت، پژوهشگاه نیرو (به عنوان پایلوت سازمان‌های تحقیقاتی) و برق منطقه‌ای تهران (به عنوان پایلوت سازمان‌های عملیاتی) آغاز گردید.
با توجه به فعالیت‌های صورت گرفته در بخش استقرار مدیریت دانش توسط مدیریت برنامه ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو در سال‌های پیش، مسئولیت انجام این پروژه نیز از سوی وزارت نیرو بر عهده این دفتر قرار گرفت.
در طی انجام این پروژه، مشاور ارشد بین المللی مدیریت دانش، آقای Ogiwara طی چهار بازدید وضعیت موجود، شکافهای مدیریت دانش، استراتژیها و برنامه های اقدامی هر کدام از این سازمانها را با همکاری اعضای تیم پروژه مدیریت دانش شناسایی، نتایج اولیه حاصل از اجرای برنامه‌های اقدامی را بررسی و تحلیل و برنامه‌ی فعالیت‌های آینده استقرار مدیریت دانش را تدوین نمود.
در هفته پایانی اردیبهشت ماه 96، چهارمین و آخرین بازدید مشاور از پروژه و دستاوردهای حاصل صورت پذیرفت و در روز پنجشنبه مورخ 96/2/28 جلسه‌ای جهت اختتام پروژه در دفتر معاون ارجمند وزیر نیرو جناب آقای مهندس مهاجری با حضور رئیس سازمان بهره‌وری ایران سرکار خانم دکتر طباطبائی و تیم پروژه برگزار گردید.
در این جلسه پس از ارائه‌ی گزارش تحلیلی مشاور، با ارائه‌ی لوح تقدیر از سوی آقای مهندس مهاجری و خانم دکتر طباطبائی از فعالیت‌ها، تلاش‌ها و نتایج ارزشمند کسب شده در سازمانهای پایلوت تقدیر بعمل آمد.
همچنین مقرر شد علاوه بر گسترش ادامه کار در پژوهشگاه نیرو و برق منطقه‌ای تهران، تیم اصلی پروژه به عنوان متخصصان مدیریت دانش مسئولیت راهنمایی و انتشار دستاوردهای این پروژه در 40 سازمان زیر مجموعه وزارت نیرو را مطابق با برنامه‌ریزی های مشخص دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو بر عهده داشته باشند.