طراحی سایت
شنبه 24 مهر 1400

رئیس مرکز

حمیدرضا لاری
  •    داخلی: 4506
  •    شماره تماس مستقیم: 88364616
  •   آدرس پست الکترونیکی hlari@nri.ac.ir

معاون مرکز

عباس بحری
  •    داخلی: 4518
  •    شماره تماس مستقیم: 88364619
  •   آدرس پست الکترونیکی abahri@nri.ac.ir