جمعه 04 اسفند 1402

اين بخش در حال به روز رسانی است.

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع» برگزار شد.
شنبه، 18 اسفند 1397 - 13:47

در راستای برنامه‌های طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران در فراهم‌سازی زیرساخت نرم‌افزاری و تحقیقاتی موردنیاز برای توسعه پایایی در شبکه برق کشور، این نشست تخصصی در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع»
یکشنبه، 12 اسفند 1397 - 11:46

نشست تخصصی «بررسی نیازمندی‌های سیستم سراسری ثبت حوادث و گزارش‌دهی اتفاقات شبکه انتقال و فوق‌توزیع»

اين بخش در حال به روز رسانی است.