طراحی سایت
پنجشنبه 21 فروردین 1399
EN

آزمایشگاه مرجع مخابرات صنعت برق به منظور انجام آزمون‌های نوعی (Type Tests) و آزمون‌های نمونه‌ای (Sample Tests) بر روی تجهیزات مخابراتی مورد استفاده در صنعت برق کشور و با هدف افزایش قابلیت اطمینان این تجهیزات از شهریور ماه سال ١٣٨٧ در پژوهشگاه نیرو شروع به کار کرده است.

 

 آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
 تلفن : داخلی٤٩٧٦ - ٨٨٠٧٩٣٨٨

دامنه فعالیت

  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز مخابراتی PLC (Power Line Carrier) مطابق استاندارد IEC 60495
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تـجهـیز TPS (Tele protection System) مطابـق استـانـدارد IEC 60834-1
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (RTU) Remote Terminal Unit مطابق ابلاغیه مورخ 1396/1/16 توانیر
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز Line Trap طبق استاندارد IEC 60353
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (LMU)Line Matching Unit طبق استاندارد IEC 60481
  • انجام برخی از آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیزات مخابرات رادیویی
  • انجام آزمون‌ها بر روی محصولات مخابراتی ساخت داخل به منظور بررسی انطباق با استانداردها در مراحل طراحی و ساخت
  • ارائه خدمات مشاوره فنی جهت بر طرف ساختن اشکالات طراحی سیستم‌های مخابراتی

آزمون‌های تجهیز PLC

سال انتشار شماره استاندارد عنوان آزمون (بخش در استاندارد)
1993 IEC 60495 تست منبع تغذیه (بخش ٣-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست منبع تغذیه DC، تست تغییرات ولتاژ، تست زمین كردن قطب مثبت، تست نویز هدایتی(بخش ٣-٢-٢)
1993 IEC 60495 بخش فركانس كاریر (بخش ٥-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست محدوده و باندهای فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست امپدانس نامی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست تلفات برگشتی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست تضعیف كانال مجاور (بخش٥-٢-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٢-٣)
١٩٩٣ IEC 60495 تست تشعشع ناخواسته خارج باند (بخش٥-٢-٤)
١٩٩٣ IEC 60495 تست سطح سیگنال در باند فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-٥)
١٩٩٣ IEC 60495 تست دقت فركانسی در بخش حامل (بخش٥-٢-٦)
١٩٩٣ IEC 60495 بخش فركانس صوتی (بخش٥-٣)
١٩٩٣ IEC 60495 نیازهای عمومی (بخش٥-٣-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست نویز تولید شده در محدوده ترمینال ها (بخش٥-٣-١-٣)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اعوجاج هارمونیكی (بخش٥-٣-١-٤)
١٩٩٣ IEC 60495 تست قابلیت انتخاب فركانسی (بخش٥-٣-١-٥)
١٩٩٣ IEC 60495 تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٣-١-٧)
١٩٩٣ IEC 60495 تست سیگنالینگ كانال تلفنی (بخش٥-٣-١-٨)
١٩٩٣ IEC 60495 تست میزان محدودكنندگی دامنه سیگنال (بخش٥-٣-١-٩)
١٩٩٣ IEC 60495 تست مدارات جانبی مربوط به سیستم حفاظت از راه دور (بخش٥-٣-١-١٠)
١٩٩٣ IEC 60495 تجهیز استاندارد (بخش ٥-٣-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست باند فركانسی (بخش٥-٣-٢-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اعوجاج تضعیف ( درحالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده) (بخش٥-٣-٢-٢) و (بخش٥-٣-٣-٢)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اعوجاج فاز ( در حالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده) (بخش٥-٣-٢-٣) و (بخش٥-٣-٣-٣)
١٩٩٣ IEC 60495 تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت استاندارد ناشی از سیگنالهای با فركانس بالاتر از ٣٤٠٠ هرتز (بخش٥-٣-٢-٤)
١٩٩٣ IEC 60495 تست سطح سیگنال ورودی و خروجی (بخش٥-٣-٢-٥)
١٩٩٣ IEC 60495 تست باند فركانسی صحبت (بخش٥-٣-٣-١)
١٩٩٣ IEC 60495 تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت تركیب صوت و داده ناشی از كانال های داده (بخش٥-٣-٣-٤)
١٩٩٣ IEC 60495 تست سطح سیگنال كانال صحبت (بخش٥-٣-٣-٥)
١٩٩٣ IEC 60495 تست اندازه‌گیری پارامترهای كانال بالای كانال صوتی شامل اعوجاج فاز، اعوجاج دامنه و سطح سیگنالها در محدوده فركانسی بالای باند صحبت (بخش٥-٣-٣-٦)

آزمون های تجهیز TPS

سال انتشار شماره استاندارد عنوان آزمون (بخش در استاندارد)
١٩٩٩ IEC 60834-1 تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١)
١٩٩٩ IEC 60834-1 قطع(وقفه)در منبع تغذیه (٤-٢-٢ و ٣-٢-٢)
١٩٩٩ IEC 60834-1 اغتشاش انتشار فركانس پایین تغذیه (٤-٢-٣و ٣-٢-٣ (
١٩٩٩ IEC 60834-1 تغییر قطبهای منبع تغذیه (٤-٢-٤ و ٣-٢-٤(
١٩٩٩ IEC 60834-1 امنیت (٤-٣-٤ ، ٤-٣-١-١ و ٣-٢-١) IEC 60834-1
١٩٩٩ IEC 60834-1 قابلیت اطمینان (٣-٣-٤ ،٤-٣-١-٢ و٣-٣-١)
١٩٩٩ IEC 60834-1 تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١)
١٩٩٩ IEC 60834-1 زمان بازیابی (٤-٣-١-٣)
١٩٩٩ IEC 60834-1 تداخل ایجاد شده به وسیله فركانسهای گسسته (٤-٣-١-٤)
١٩٩٩ IEC 60834-1 تداخل ایجاد شده به وسیله تغییرات فركانس (٤-٣-١-٥)
١٩٩٩ IEC 60834-1 زمان انتقال (٤-٣-٣)
١٩٩٩ IEC 60834-1 كنترل عملكرد علائم هشدار (٤-٣-٥)
جهت مشاهده فهرست آزمون‌هایRTU به ابلاغیه شرکت توانیر در پیوست نامه شماره 126/11 مورخ 1396/1/16 مراجعه شود.

آزمون های تجهیز RTU

لیست مشتریان

نام شرکت متقاضی آزمون محصول تاریخ مراجعه
سازگان ارتباط توانیر RTU 1396
تله مکانیک توانیر RTU 1396
طراحان ارتباط مدار مدیریت شبکه Modem 1396
رایان صنعت آرون مدیریت شبکه Modem 1396
آرین کلید پارس توانیر RTU 1395
مقره سازان آرمان مقره سازان آرمان مقره  1395
انتقال برق پارس انتقال برق پارس برقگیر 1395
فن اکسین ویرا فن اکسین ویرا برقگیر 1395
پیمان خطوط شرق توانیر RTU 1394
پیمان خطوط گستر توانیر TPS 1394
آذر کلید توانیر RTU 1393
ویستا جهان توانیر RTU 1390
کیاتل توانیر PLC 1388