شنبه 30 تیر 1403

كنترل كیفیت سوخت و روغن مورد استفاده در صنعت برق، در افزایش طول عمر تأسیسات و تجهیزات و جلوگیری از وقفه در تولید برق نقش بسیار مهمی دارد. در همین راستا آزمایشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نیرو با سابقه‌ی طولانی یكی از مجهزترین آزمایشگاه‌ها در این زمینه می‌باشد. ازمایشگاه سوخت و روغن در رابطه با تعیین مشخصات فنی و كنترل كیفیت سوختها و روغن های مورد استفاده در صنعت برق و ارائه نظرات كارشناسی و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی به پروژه های تحقیقاتی در دست انجام مربوط به صنعت برق فعالیت می نماید.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir

دامنه فعالیت

تقطیر محصولات نفتی، تعیین نقطه احتراق و نقطه اشتعال، تعیین ضریب انعكاس و پراكندگی انعكاس مایعات هیدروكربنی، تعیین نقطه ریزش محصولات نفتی، تعیین میزان خوردگی مس در محصولات نفتی بوسیله آزمون تغییر رنگ نوار مسی، تعیین میزان باقیمانده كربن محصولات نفتی، نفوذپذیری مخروط در گریس های روانسازی، تعیین گرمای احتراق سوخت های هیدروكربنی مایع بوسیله بمب كالریمتر، اندازه گیری ویسكوزیته سینماتیكی مایعات شفاف و تیره، تعیین خاكستر محصولات نفتی، تعیین مشخصه كف‌كنندگی روغن‌های روانسازی، تعیین مشخصه اكسیداسیون روغن های معدنی حاوی بازدارنده، تعیین میزان كشش سطحی روغن در برابر آب، تعیین تركیبات فورفورال در روغن‌های عایقی و ...

گواهی نامه‌های اخذ شده

 • گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران به شماره ١٤٥.

موارد مورد آزمون

 • روغن‌های عايقی: روغن‌های سنتزی و روغن‌های معدنی
 • روغن‌های صنعتی: روغن‌های كمپرسور، روغن‌های هيدروليك ، روغن ترمزها، روغن موتورها و روغن‌های توربين
 • سوخت: سوخت‌های سبك و سنگين مايع و سوخت‌های جامد
 • گريس: گريس‌های پايه كلسيم، سديم، ليتيم و بنتونی
 • كف‌های آتش نشانی

تجهيزات

 • دستگاههای آناليز
 • انواع ويسكومتر
 • دستگاه­های لازم جهت كنترل كيفيت روغن­های صنعتی ( شامل روغن توربين، هيدروليك، كمپرسور،گيربكس، ديزل، موتور و....)
 • دستگاه­های لازم جهت كنترل كيفيت و اندازه­ گيری خواص سوخت­های مايع و جامد
 • دستگاه­های اندازه­ گيری خواص فيزيكی و شيميايی و الكتريكی روغن­های عايقی

زمينه‌های ديگر فعاليت

 • بررسی و تجزيه و تحليل وضعيت روغن‌های عايقی
 • تعيين مشخصات فنی و ويژگی‌های روغن‌های عايقی ترانسفورماتور
 • آناليز و شناسايی انواع گازهای محلول موجود در روغن و تجزيه و تحليل علل ايجاد گازهای توليد شده
 • بررسی و تعيين روغن مناسب سر ريز بر روی روغن‌های عايقی ترانسفورماتور
 • تعيين نوع و پايه روغن‌های عايقی
 • اندازه گيری جرم مولكولی روغن‌های عايقی
 • تعيين معادل روغن‌های توربين
 • بررسی و تعيين روغن مناسب جهت سرريز و يا جايگزينی روغن‌های توربين

آزمون‌های قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد
1 تقطير محصولات نفتی           ASTM D 86                     
2 تعيين نقطه احتراق و نقطه اشتعال به وسيله دستگاه كليولند (Cleveland Open Cup) ASTM D 92
3 تعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه پنسكی- مارتنز (Pensky- Martense Closed Cup) ASTM D 93
4 تعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه كاپ بسته مقياس كوچك (Small Scale Closed-Cup) ASTM D 3278
5 تعيين ميزان آب و رسوب در نفت خام با استفاده از سانتريفيوژ ASTM D 96
6 تعيين نقطه ريزش محصولات نفتی ASTM D 97
7 آزمايش تعيين خوردگی مس در محصولات نفتی بوسيله آزمون تغيير رنگ نوار مسی ASTM D 130
8 روش استاندارد برای تعيين ميزان باقيمانده كربن محصولات نفتی ASTM D 189
9 نفوذپذيری مخروط در گريس‌های روانسازی ASTM D 217
10 تعيين نقطه آنيلين و نقطه آنيلين مخلوط محصولات نفتی و حلال‌های هيدروكربنی ASTM D 611
11 تعيين مشخصه ( كف كنندگی) روغن‌های روانسازی ASTM D 892
12 تعيين مشخصه اكسيداسيون روغن‌های معدنی حاوی بازدارنده ASTM D 943
13 تعيين كشش سطحی روغن در برابر آب متد ورق و حلقه (Plate & Ring Method) ASTM D 971
14 تعيين ضريب انعكاس و پراكندگی انعكاس مايعات هيدروكربنی ASTM D 1218
15 تعيين مقدار اسيديته محصولات نفتی به روش پتانسيومتری ASTM D 664
16 تعيين مشخصه مقاومت گريس‌های روانكاری در برابر شستشو با آب ASTM D 1264
17 تعيين وزن مخصوص (Specific Gravity) توسط هيدرومتر ASTM D 1298
18 تعيين رنگ محصولات نفتی ASTM D 1500
19 تعيين گرمای احتراق سوخت‌های هيدروكربنی مايع بوسيله بمب كالريمتر ASTM D 240
20 اندازه گيری ويسكوزيته سينماتيكی و ديناميكی و دانسيته در مايعات شفاف و تيره ASTM D 7042
21 تعيين خاكستر محصولات نفتی ASTM D 482
22 تعيين مشخصه پيشگيری از رسوب (Rust Preventing) روغن‌های توربين بخار در حضور آب ASTM D 665
23 آناليز گازهای حل شده در روغن‌های عايقی الكتريكی بوسيله‌ی گاز كروماتوگرافی ASTM D 3612
24 تعيين پايداری برشی روغن‌های موتور ASTM D 6278
25 تعيين نقطه افتادن گريس‌های روان كننده ASTM D 2265
26 تعيين نقطه جوش خنك‌كننده‌های موتور (Engine Coolants) ASTM D 1120
27 تعيين قلياييت ذخيره خنك‌كننده‌ها و ضد رسوب‌های موتور (Engine Coolants & Anti Rusts) ASTM D 1121
28 تعيين ويسكوزيته ايندكس محصولات نفتی ASTM D 2270
29 تعيين PCB در مايعات عايقی بوسيله گازكروماتوگرافی ASTM D 4059
30 تعيين ميزان آب در محصولات مايع نفتی با دستگاه كارل فيشر ASTM D 1744
31 تعيين پايداری اكسيداسيون روغن‌های عايقی و معدنی ASTM D 2440
32 تعيين خصوصيت آزادسازی هوا برای محصولات نفتی ASTM D 3427
33 تعيين ولتاژ شكست مايعات عايقی IEC 156
34 تعيين فاكتور پراكندگی، مقاومت و نفوذپذيری در روغن‌های عايقی الكتريكی IEC 247
35 تعيين مقدار سولفور در محصولات نفتی به روش بمب ASTM D 129
36 تعيين مقدار و نوع آنتی‌اكسيدان (Antioxidant) در روغن‌های عايقی IEC 6066
37 تعيين نقطه انجماد ضد يخ ASTM D 1177
38 تعيين مشخصه قابليت جدايش آب (Water Seperability) در محصولات نفتی IP19
39 تعيين كلاس و گريد روغن‌های روان كننده ASTM D 2422
40 تعيين تركيبات فورفورال در روغن‌های عايقی IEC 1198
41 تعيين ميزان كربن، هيدروژن و نيتروژن موجود در مواد جامد و مايع بوسيله CHN ASTM D 5291