طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399
EN

نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل
رضا شمسی مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع rshamsi@nri.ac.ir
حیدر عبداله پور مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع habdollahpour@nri.ac.ir