جمعه 04 اسفند 1402
 
 
 
 
  نام و نام خانوادگی عنوان پست/سمت ایمیل

1

دکتر رضا آبادچی معاون توسعه مدیریت و منابع
mrrezaei@nri.ac.ir
2 حمیدرضا حاج محمدی مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع  
3 هاینه قربانعلی مسئول دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع hghorbanali@nri.ac.ir