طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

شهریار بزرگمهری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
 سمت سازمانی
مدیر گروه‌پژوهشی  پژوهشکده انرژی و محیط زیست
  آزمایشگاه
آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
sbozorgmehri@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4091
  شماره تلفن مستقیم
021-88361601
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت
https://www.nri.ac.ir/Renewable-Energy-Research-Dept/group#4934133

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مکانیک، نانوفناوری، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشگاه علم و صنعت ایران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بهینه سازی فرآیند ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحی کنترلر مقاوم موقعیت و نیرو ربات راهرونده
زمینه فعالیت پژوهشی
- فناوری پیل سوختی اکسید جامد (SOFC)
- انرژی زیست توده
- انرژی خورشیدی
- روش‌های بهینه سازی و طراحی آزمایش
پروژه‌های پژوهشی
1- توسعه فناوری گازیسازی زیست توده در ایران و ساخت یک نمونه پایلوت، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجری، 1396.
2- تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه پژوهشی گروه انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس ماموریت‌های جدید مدیریت پژوهش و فناوری وزارت نیرو گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجری، 1395.
3- تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های انرژی خورشیدی در ایران گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجری، 1394.
4- تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های انرژی زیست توده در ایران، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجری، 1394.
5- تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های انرژی زمین گرمایی در ایران، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجری، 1394.
6- تدوین دانش فنی طراحی و ساخت استك 50 وات پیل سوختی اكسید جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1395.
7- طراحی و ساخت پیل سوختی اكسید جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1395.
8- طراحی و تهیه مشخصات فنی نیروگاه زباله سوز 1200 تن در روز، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1386.
9- تدوین دانش فنی ساخت تك سل پیل سوختی اكسید جامد، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، کارشناس، 1394.
10- طراحی و ساخت استك 100 وات پیل سوختی اكسید جامد، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، کارشناس، 1395.
11- طراحی و ساخت متمركز كننده خورشیدی/موتور استرلینگ 10 كیلو وات، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، کارشناس، 1391.
12- طراحی و ساخت توربین بادی 25 كیلو وات، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، کارشناس، 1384.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- M. Farnak, J. A. Esfahani, S. Bozorgmehri, An experimental design of the solid oxide fuel cell performance by using partially oxidation reforming of natural gas, Renewable Energy 147, 2020, 155-163.
2- M. Farnak, J. A. Esfahani, S. Bozorgmehri, An experimental investigation on flow-rate effects of internal CPOX reforming in SOFCs, Applied Thermal Engineering 163,2019, 114411.
3- M. Farnak, J. A. Esfahani, S. Bozorgmehri, An experimental investigation on simultaneous effects of oxygen ratio and flow-rate in SOFCs performance fueled by a mixture of methane and oxygen, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell 6 (1), 2019, 11-22.
4- M. Torabi, M. Golmohammad, H. Abdoli, H. Mohebi,K. Azari, A.S.Mehranjani, S. Bozorgmehri, “Experimental investigation of a solid oxide fuel cell stack using direct reforming natural gas, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell, Volume 4, 2017, Pages 301-306.
5- H Aslannejad, L Barelli, A Babaie, S. Bozorgmehri, “Effect of air addition to methane on performance stability and coking over NiO–YSZ anodes of SOFC”, Applied Energy, Volume 177, 1 September 2016, Pages 179–186.
6- H. Farnoush , H. Abdoli, S. Bozorgmehri, "Cu-doped Nano- La0.8Sr0.2MnO3 Protective Coatings on Metallic Interconnects for Solid Oxide Fuel Cell Application", Procedia Materials Science (2015), Volume 11, 2015, Pages 628–633.
7- H. Aslannejad, S. Bozorgmehri, A Babaei, H Mohebi, A Haghparast, "Effect of Operational Condition on Performance and Durability of Solid Oxide Fuel Cell Fueled by Natural Gas", ECS Transactions 2013, 57 (1), 2939-2946.
8- S. Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, Alireza Babaei, "Modeling of Nanostructured Palladium Anode in Solid Oxide Fuel Cells", Advanced Materials Research Vol. 829 pp. 195-198, 2014.
9- S. Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, " Analysis of Parameter Design in Anode-Supported Solid Oxide Fuel Cells Using Response Surface Methodology ", Fuel Cells Journal, Vol. 13, pp. 751–760, October 2013.
10- S. Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, " Modeling and Optimization of Anode-Supported Solid Oxide Fuel Cells on cell parameters via Artificial Neural Network and Genetic Algorithm", Fuel Cells Journal, Wiley-VCH, Vol. 12 , pp. 11-23, 25 January 2012.

1- شهريار بزرگمهری، محسن حامدی و همكاران ، "ارزيابي عملكرد و ريزساختار تك سل پيل سوختی اكسيد جامد"، نشريه انرژی ايران، تابستان 1391، دوره 15، شماره 2، صفحه 21-36.
2- ونداد تعليمی، شهريار بزرگمهری، "بررسی و مقايسه استانداردهای آلايندگی نيروگاه‌های زباله سوز" ، مجله مهندسی مكانيك – سال چهاردهم- شماره 43 – آبان 1384- ص50.
3- تالیف مقاله "آبزدایی" - دانشنامه انرژی- بنیاد دانشنامه نگاری ایران –1396/1/28
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- S. M. E. Saryazdi, A. Etemad, A. B. Forough, E. Livani, S. Bozorgmehri, “Performance Analysis of Integrated Passive Technologies for Net-Zero Energy Building: Case Study of Iran”, 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY RESEARCH & DEVELOPMENT (ICERD-7), November 19-21, 2019.
2- A. Molaahmad, H. Farnoush, H. Abdoli, Shahriar Bozorgmehri, “Synthesis and Characterization of Nanostructured FexMn1.5-x/2Co1.5-x/2O4 Spinel for Solid Oxide Fuel Cell Application”, The 4th Professional Nanotechnology Conference in Power & Energy Industry, 3rd & 24th August Agust 2016.
3- O. Sarikhani, A. H. Alirezaie, Shahriar Bozorgmehri , "Modeling of Temperature Effects on Carbon Deposition for Anode of Solid Oxide Fuel Cells Using Natural Gas", 3rd Hydrogen & Fuel Cell Conference (HFCC3), May 12- 13, 2015, IROST, Tehran, IRAN.
4- Shahriar Bozorgmehri, Alireza Babaei, Mohsen Hamedi, " Performance Prediction of Palladium Nanoparticles on Anode of Solid Oxide Fuel Cell', 15th Iranian Physical Chemistry Conference, 3-6 September 2012, Tehran, Iran
5- Shahriar Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, "Parametric Study of Single-SOFCs on Artificial Neural Network Model by RSM approach", 10th European SOFC Forum 2012, 26-29 June 2012, Lucerne, Switzerland.
6- Shahriar Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, " Sensitivity Analysis for Solid Oxide Fuel Cells using Artificial Neural Network Model ", E-TEC International Conference Emerging Trends in Energy Conservation, 18-19 December 2011, Tehran, Iran.
7- Shahriar Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, " Multi-objective Optimization for single-Solid Oxide Fuel Cells by using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm ", International Symposium on Solid Oxide Fuel Cell Technology, 9-12 November 2011, Ningbo, China
8- Shahriar Bozorgmehri, Mohsen Hamedi, "A Review on Nanostructured Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs)", 3rd Fuel Cell Seminar of Iran, 28-29 October 2009, Tehran, Iran.
9- M. M. Moghadam, Shahriar Bozorgmehri, “On Leg- wheel Robots: Dynamics, Simulation and Experiment”, 34th International Symposium on Robotics ( ISR 2004) , 23-26 March, Paris, France
10- R. Mehrabian, Shahriar Bozorgmehri, J.A. Esfahani, “Numerical Analysis of MSW Incineration Furance”, First Combustion Conference , February 2006,Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
11- Shahriar Bozorgmehri, H. R. Lari, “Technical Analysis of Municipal Solid Waste Incineration Power Plant for Iran”, World Renewable Energy Congress, August 2006, Florence, Italy
12- Mehrdad Adl, Shahriar Bozorgmehri, “Results of Feasibility Study and Conceptual Design of the First Landfill Gas Power Generation Unit in Iran”, The Great Wall World Renewable Energy Forum, October 2006, Beijing, China.
13- Mehrdad Adl , Shahriar Bozorgmehri, “Preliminary Planning for Utilization of Biomass Resources by Purpose of Compensating Natural Gas Shortage in Iranian Thermal Power-plants During Cold Seasons” , The Great Wall World Renewable Energy Forum, October 2006, Beijing, China.

1- حمید عبدلی، شهریار بزرگمهری، مسعود رضایی، مهدی تفضلی، " بررسی مسمومیت كاتدهای LSM و LSCF و افت عملكرد پیل سوخت اكسید جامد در اثر تبخیر اجزای شیشه آب بند"، سی‌امین كنفرانس بین المللی برق، 11-13 آبان ماه 1394، تهران، ایران.
2- همایون كنعانی، شهریار بزرگمهری، مولد شیوا، مسعود رضایی، مهدی تفضلی، "مدلسازی پیل سوختی اكسید جامد با سوخت گاز طبیعی"، سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، تهران، اردیبهشت ماه 1394.
3- شهریار بزرگمهری، محسن حامدی،” مدلسازی عملکردی نمودار جریان – ولتاژ تك سل پیل سوختی اكسید جامد به کمک شبکه عصبی مصنوعی“، بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق، آبان 1390 ، تهران
4- شهریار بزرگمهری، محسن حامدی و همكاران،” بهینه سازی فرآیند ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد “،دوازدهمین كنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دی ماه 1390 ، تهران
5- شهریار بزرگمهری، حمیدرضا لاری، ” بررسی سیستم‌های تهویه مطبوع خورشیدی و ارزیابی فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی خورشیدی“ ، سومین همایش بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان،29-28 بهمن 1382 ،تهران
6- مجید محمدی مقدم، شهریار بزرگمهری، ”دینامیك و كنترل موقعیت و نیرو ربات راهرونده“ ، نهمین كنفرانس مهندسی مكانیك ایران، اردیبهشت 1380 ، رشت
7- ونداد تعلیمی، شهریار بزرگمهری، حمیدرضا لاری، ”بررسی نقش نیروگاه‌های زباله‌سوز در انهدام زباله و تولید انرژی در جهان“، همایش زمین پاك، اردیبهشت 1384 ، تهران
8- پژمان صالح ایزدخواست، شهریار بزرگمهری، ”طراحی و ساخت سیستم متمركز كننده خورشیدی نقطه‌ای با موتور استرلینگ در ایران با توان الكتریكی 10 كیلو وات“، نوزدهمین كنفرانس بین‌المللی برق، آذر 1383 ، تهران
9- مهرداد عدل، شهریار بزرگمهری، ”سنجش نظری و عملی توان الكتریكی قابل نصب در محل دفن زباله مشهد برای استفاده از گاز دفنگاه“ ، نوزدهمین كنفرانس بین‌المللی برق، آذر 1383 ، تهران
10- رامین مهرابیان، شهریار بزرگمهری، ”طراحی كوره نیروگاه زباله‌سوز”، بیستمین كنفرانس بین‌المللی برق، آبان 1384 ، تهران
11- مهرداد عدل، شهریار بزرگمهری، ”نتایج امكان سنجی تولید برق از بیوگاز محل دفن زباله شهر شیراز”، بیستمین كنفرانس بین‌المللی برق، آبان 1384 ، تهران
12- مهدی ضیغمی، شهریار بزرگمهری، حمیدرضا لاری، "تجزیه و تحلیل ترمودینامیكی سیستم تولید بخار در یك نیروگاه زباله سوز و ارزیابی تاثیر پارامترهای طراحی بر كارایی سیستم"، بیست و سومین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1387.
کتاب
- ترجمه کتاب: صرفه جويی در مصرف سوخت و کاهش انتشار CO2 در حمل و نقل, گزينه ها و راهبردها / تاليف آژانس بين المللی انرژی انتشارات: به تدبير تاريخ انتشار : 1386.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- استاد مشاور رساله دکتری "بهینه سازی شرایط کارکرد بر توان و بازده تک سل پیل سوختی اکسید جامد با چالش رفورمینگ داخلی گاز متان"، مصطفی فرنک، دانشگاه فردوسی مشهد، 17 شهریور 1398.
- استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد" مدلسازی ریفرمر پیل سوختی غشا پلیمری"، میلاد رشیدی میرطاهری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 16 شهریور 1398 .

ثبت اختراع

  1- حامد محبی، شهریار بزرگمهری و حامد اصلان نژاد، گواهی ثبت اختراع: ساخت تك سل پیل سوختی اكسید جامد با روش ریخته گری مضاعف" ثبت اظهارنامه در اسفند 1390، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شماره و تاریخ ثبت اختراع1391/4/30-75570.

  جوایز و افتخارات

  1- رتبه اول دوره کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1380
  2- مدیر گروه پژوهشی برتر در پژوهشگاه نیرو در سال 1396.

  دوره‌های گذرانده شده

  - “Optimized processing of multi-material Architecture of functional ceramics”, Denmark, DTU, August 2013.

  1- كارگاه آموزشی ايران و تايوان "Nano & Energy" ، Nov. 2010، دانشگاه صنعتی شريف، تهران، ايران.
  2- كارگاه آموزشی "مدلسازی و شبيه سازی نانوسيستم‌های زيستی"، دانشگاه شهيد بهشتی، آذرماه 1391
  3- كارگاه آموزشی ايمنی هيدروژن، سانا، ارديبهشت 1388.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- سیستم‌های پیل سوختی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، 1398-1396
- مبانی انرژی‌های تجدیدپذیر، پژوهشگاه مواد و انرژی 1398
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- كارگاه آموزشی "پيل سوختی اكسيد جامد: از تئوری تا كاربرد"، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ايران در سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ارديبهشت ماه 1394.

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدیر گروه انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو، از 1394 تاکنون