پنجشنبه 29 شهریور 1397
EN

قابلیت اطمینان تجهیزات مخابراتی در صنعت برق دارای اهمیت فراوانی می باشد به منظور دستیابی به این قابلیت اطمینان نیاز است آزمونهای نوعی (Type Test) و آزمون های نمونه ای (Sample Test) بر روی تجهیزات مخابراتی صورت پذیرد با این هدف آزمایشگاه مخابرات صنعت برق در پژوهشگاه نیرو تجهیز گردید و از شهریور ماه سال ١٣٨٧ شروع به کار کرد.

 

 آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
 تلفن : داخلی٤٩٧٦ - ٨٨٠٧٩٣٨٨

دامنه فعالیت

این آزمایـشگاه در فاز اول با در اختیار داشتن جدید‌ترین دستگاه‌های اندازه گیری مخابراتی، قابـلیـت انجام آزمون‌های عملكردی تجهیز مخابراتی PLC (Power Line Carrier) مطابق استاندارد IEC٦٠٤٩٥ و تـجهـیز TPS (Tele protection System) مطابـق استـانـدارد IEC ٦٠٨٣٤-١ را دارا می‌باشد.

 

سایر خدمات

  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (RTU(Remote Terminal Unit
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز Line Trap طبق استاندارد IEC٦٠٣٥٣
  • انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیز (LMU(Line Matching Unit طبق استاندارد IEC٦٠٤٨١
  • انجام برخی از آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای تجهیزات مخابرات رادیویی
  • انجام آزمون‌ها بر روی محصولات مخابراتی ساخت داخل به منظور بررسی انطباق با استانداردها در مراحل طراحی و ساخت
  • ارائه خدمات مشاوره فنی جهت بر طرف ساختن اشکالات طراحی سیستم‌های مخابراتی

آزمایش‌های قابل انجام بر روی تجهیز PLC

عنوان شماره استاندارد سال انتشار
تست منبع تغذیه (بخش ٣-٢)
تست منبع تغذیه DC، تست تغییرات ولتاژ، تست زمین كردن قطب مثبت، تست نویز هدایتی(بخش ٣-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
بخش فركانس كاریر (بخش ٥-٢)
تست محدوده و باندهای فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست امپدانس نامی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تلفات برگشتی در فركانس حامل (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تضعیف كانال مجاور (بخش٥-٢-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٢-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست تشعشع ناخواسته خارج باند (بخش٥-٢-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال در باند فركانسی موج حامل (بخش٥-٢-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست دقت فركانسی در بخش حامل (بخش٥-٢-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
بخش فركانس صوتی (بخش٥-٣)
نیازهای عمومی (بخش٥-٣-١)
تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست مدار كنترل اتوماتیك گین (بخش٥-٣-١-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اختلاف فركانس ارسال و دریافت (بخش٥-٣-١-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست نویز تولید شده در محدوده ترمینال ها (بخش٥-٣-١-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج هارمونیكی (بخش٥-٣-١-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست قابلیت انتخاب فركانسی (بخش٥-٣-١-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست امپدانس نامی و تلفات برگشتی در فركانس صوتی (بخش٥-٣-١-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان تعادل نسبت به زمین (بخش٥-٣-١-٧) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سیگنالینگ كانال تلفنی (بخش٥-٣-١-٨) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست میزان محدودكنندگی دامنه سیگنال (بخش٥-٣-١-٩) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست مدارات جانبی مربوط به سیستم حفاظت از راه دور (بخش٥-٣-١-١٠) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تجهیز استاندارد (بخش ٥-٣-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست باند فركانسی (بخش٥-٣-٢-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج تضعیف ( درحالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده) (بخش٥-٣-٢-٢) و (بخش٥-٣-٣-٢) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اعوجاج فاز ( در حالت استاندارد و نیز صحبت به همراه داده ) (بخش٥-٣-٢-٣) و (بخش٥-٣-٣-٣) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت استاندارد ناشی از سیگنالهای با فركانس بالاتر از ٣٤٠٠ هرتز (بخش٥-٣-٢-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال ورودی و خروجی (بخش٥-٣-٢-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست باند فركانسی صحبت (بخش٥-٣-٣-١) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست همشنوایی دور و نزدیك در حالت تركیب صوت و داده ناشی از كانال های داده (بخش٥-٣-٣-٤) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست سطح سیگنال كانال صحبت (بخش٥-٣-٣-٥) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣
تست اندازه‌گیری پارامترهای كانال بالای كانال صوتی شامل اعوجاج فاز، اعوجاج دامنه و سطح سیگنالها در محدوده فركانسی بالای باند صحبت (بخش٥-٣-٣-٦) IEC ٦٠٤٩٥ ١٩٩٣

آزمایش های قابل انجام بر روی تجهیز TPS

عنوان شماره استاندارد سال انتشار
تست های منبع تغذیه
تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
قطع(وقفه)در منبع تغذیه (٤-٢-٢ و ٣-٢-٢) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
اغتشاش انتشار فركانس پایین تغذیه (٤-٢-٣و ٣-٢-٣ ) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تغییر قطبهای منبع تغذیه (٤-٢-٤ و ٣-٢-٤) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تست های عملكردی سیستم حفاظت از راه دور IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
امنیت (٤-٣-٤ ، ٤-٣-١-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
قابلیت اطمینان (٣-٣-٤ ،٤-٣-١-٢ و٣-٣-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تغییرات منبع تغذیه (٤-٢-١ و ٣-٢-١) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
زمان بازیابی (٤-٣-١-٣) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تداخل ایجاد شده به وسیله فركانسهای گسسته (٤-٣-١-٤) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
تداخل ایجاد شده به وسیله تغییرات فركانس (٤-٣-١-٥) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
زمان انتقال (٤-٣-٣) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩
كنترل عملكرد علائم هشدار (٤-٣-٥) IEC ٦٠٨٣٤-١ ١٩٩٩