شنبه 30 تیر 1403
 • اداره شورا‌ی فناور‌ی در راستا‌ی اجرای برنامه راهبرد‌ی پژوهشگاه
 • تلفیق، ‌یكپارچه‌ساز‌ی و تدو‌ین نها‌ی‌ی اسناد راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق و انرژی
 • تعيين نقش مراکز توسعه فناوری در اجرای صحیح اسناد راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق و انرژی
 • تسهیل در فرآیندهای اجرای اسناد راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق و انرژی
 • نظارت بر اجرای اسناد راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوین در صنعت برق و انرژی
 • بهره برداری از نتايج تحقيقات قبلی و آينده‌نگاری انجام شده به منظور تبيين و استفاده در سياست‌ها و برنامه‌های پيشنهادی
 • تهیه و تدوین نظام جامع نظارت و ارزيابی و رتبه بندی مراكز توسعه فناوری در صنعت برق
 • تهيه و تدوين مقررات و ساز وكارهای مورد نياز فناوری متناسب با مأموريت‌ها، اهداف و برنامه‌های عملياتي پژوهشگاه به منظور روان سازي توسعه فناوری و بهره‌برداری از نتايج آنها
 • برنامه‌ريزی، ارايه ساختار و قوانين و مقررات مرتبط با پیاده سازی طرح ها
 • برنامه‌ريزی، ارايه ساختار و قوانين و مقررات مرتبط با برون‌سپاری طرح ها
 • بررسی‌های جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران جهت تعیین مزیت‌های نسبی فناوری‌های موجود در راستای شكل دهی تصمیم گیری‌های متقاضیان.
 • حمایت از نفوذ فناوری‌های برتر در صنعت برق
 • استفاده مطلوب از ظرفیت‌های علمی پژوهشگاه در راستای انجام مطالعه منطقه‌ای وضعیت فناوری
 • توسعه كمی و كیفی خدمات مشاوره‌ای قابل انجام برای صاحبان صنایع مرتبط با صنعت برق به منظور رفع مشكلات تخصصی آنها
 • برنامه ریزی جهت تجهیز پژوهشگاه و ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و تایید محصول مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
 • افزایش همكاری‌های فناورانه مشترك بین دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناورانه داخلی و خارجی