طراحی سایت
دوشنبه 04 مهر 1401

آگهی فراخوان عمومی

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات تحقيقاتی اقدام به شناسایی متقاضيان واجد شرایط نماید.

آگهی فراخوان عمومی
29 آبان 1395 15:26

پژوهشگاه نيرو در نظر دارد به منظور واگذاری خدمات تحقيقاتی با موضوع،

- 1  تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور، بالابر و پله برقی.

- 2 تدوین استاندارد و دستورالعمل ایستگاههای شارژ خودرو برقی.

اقدام به شناسایی متقاضيان واجد شرایط نماید.

شرایط متقاضی -1داشتن شخصيت حقوقی -2 داشتن امکانات، تجهيزات و دستگاههای آزمایشگاهی مناسب با موضوع فراخوان -3 دارا بودن نيروی انسانی متناسب با موضوع فراخوان -4  داشتن تجربه کافی و مرتبط با

موضوع فراخوان

متقاضيانی که دارای شرایط فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند باید حداکثر تا تاریخ 95 / 08 / 30 نسبت به ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:

1.      مدارک رسمی شرکت از جمله اساسنامه، آگهی تاسيس، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغييرات و شناسه

ملی.

2.       ارائه سوابق و تجربه کاری مفيد و مرتبط با موضوع فراخوان در 5 سال اخير همراه با مستندات مربوطه.

3.       چارت سازمانی شرکت و ليست مشخصات کارکنان کليدی که در انجام پروژه حضور کامل و مؤثر خواهند داشت.

4.      ارائه رضایت نامه حسن انجام کار مفيد و مرتبط در 5 سال اخير از کارفرمایان مربوطه.

5.       مشخصات امکانات و تجهيزات کاری شرکت مرتبط با موضوع فراخوان و تایيدیه های مربوطه.

6.       مشخصات کامل شرکتهای همکار با ارائه تفاهمنامه یا سایر مستندات قانونی.

7.       ارائه پروانه کار، گواهی نامه صلاحيت و استانداردها یا گواهينامه های اخذ شده از مراجع ذیصلاح.

8.      ارائه آخرین گواهی صورتهای مالی حسابرسی شده) در صورتيکه شرکت جدیدالتاسيس باشد موظف است برنامه کسب و کار سه سال آینده خود که به اطلاع حسابرسی رسمی شرکت رسيده را ارائه نماید(

9.       اعلام توانمندی مالی، تجهيزات و تدارکات )گردش مالی سه سال گذشته با ارائه اظهار نامه مالياتی سالهای یادشده- نامه توانمندی مالی جهت اجرای پروژه بدون وابستگی به دریافت پيش پرداخت و سایر صورت وضعيتها(

10.  تصویر مفاصا حساب قطعی یا علی الحساب بيمه تامين اجتماعی و ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده.

11.  ليست تعداد کارهای در دست انجام همراه با زمانبندی اتمام آنها و فرم خود اظهاری در خصوص ظرفيت کاری.

در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر متقاضيان می توانند با تلفن 88079400 داخلی 4451) جناب آقای مهندس اسماعيلی ( تماس حاصل نمایند.

نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.