طراحی سایت
شنبه 06 آذر 1400
  • نام طرح: طرح مدیریت دانش صریح صنعت توزیع برق
  • مدیر طرح: محمدرضا صفری
  • مجری طرح: پژوهشکده توزیع
  • هدف: بهبود عملکرد صنعت توزیع برق از طریق توسعه دانش عوامل کلیدی این صنعت، با فراهم نمودن شرایط لازم برای تسهیل تبادل دانش معتبر، به‌روز، موردنیاز و طبقه‌بندی شده
  • زمان انجام طرح: بهمن1396 تا مهر1398