پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 اردیبهشت 1403

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز پژوهشگاه نیرو در ســـال 1403-1404

...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز پژوهشگاه نــیرو در ســـــال 1403-1404 به شماره 2003094779000004 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1403/02/23
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1403/02/29
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1403/03/09
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1403/03/12
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: سه میلیارد و پانصد و ده میلیون (000ر000ر510ر3) ریال
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400