پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 فروردین 1403

فراخوان تأمین خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات پژوهشگاه نیرو در ســـال 1403-1404

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد تأمین خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات پژوهشگاه نــیرو در ســـــال 1403-1404 به شماره 2003094779000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1403/01/26
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1403/01/30
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1403/02/10
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1403/02/11
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: سه میلیارد و ششصد و ده میلیون (000ر000ر610ر3) ریال
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400