پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 مهر 1402

تأمین خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1402-1403

 

فراخوان تأمین خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1402-1403

...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد تأمین خدمات تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات پژوهشگاه نیرو  به شماره ۲۰۰۲۰۹۴۷۷۹۰۰۰۰37 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 04/07/1402
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 09/07/1402
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 22/07/1402
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 23/07/1402

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون (000ر000ر660ر2) ریال.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.

 شماره تلفن:9-88079400