پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 شهریور 1402

تجدید مناقصه تهیه و تامین یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی

فراخوان تجدید مناقصه تهیه و تامین یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی

...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد تهیه و تامین یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی به شماره ۲۰۰۲۰۹۴۷۷۹۰۰۰۰34 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 27/06/1402
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 04/07/1402
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 24/07/1402
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 26/07/1402

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پنج میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر5) ریال.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.

 شماره تلفن:9-88079400