پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 بهمن 1401

فراخوان تجدید مناقصه ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه‌های انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402

مناقصه عمومی
دو مرحله ای
...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات انجام آزمون در آزمايشگاه سازه¬هاي انتقال و توزيع نيرو- اراک در سال 1402" به شماره 2001094779000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/09
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/11/16
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/11/30
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/01
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: دومیلیارد (000ر000ر000ر2) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400