پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 دی 1401

بازدید مدیران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان از امکانات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو

بر اساس تعاملات صورت گرفته بین مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (آبانیرو) و شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در خصوص درخواست آن شرکت مبنی بر راه‌اندازی آزمایشگاه شبکه‌های هوشمند در شبکه‌های توزیع در محل آن شرکت، جلسه‌‌ای با هماهنگی مرکز آبانیرو و با حضور مدیر دفتر تحقیقات، مدیر دفتر فناوری و اطلاعات و مدیر گروه هوشمندسازی آن شرکت و نمایندگان پژوهشکده توزیع، مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی و مرکز آبانیرو در تاریخ 1401/10/18 در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این جلسه توانمندی‌ها و امکانات آزمایشگاهی پژوهشگاه نیرو در حوزه فناوری شبکه هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سایبری و زمینه های همکاری در این زمینه تشریح گردید.
در ادامه جلسه، بازدید از آزمایشگاه مخابرات صنعت برق، آزمایشگاه لینک‌های مخابراتی صنعت برق و پایلوت آزمایشگاهی امنیت سایبری سامانه اتوماسیون شبکه توزیع برق انجام گردید.