پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 آذر 1401

فراخوان خرید یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی و یک عدد تست تگرگ

مناقصه عمومی
دو مرحله ای

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد خرید یک عدد دستگاه تست بار مکانیکی و یک عدد تست تگرگ به شماره 2001094779000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/16
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/30
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/14
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/17
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400