پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 آذر 1401

فراخوان بخشی از خدمات پشتیبانی ستاد و مجتمع‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو در سال 1401-1402

مناقصه عمومی
دو مرحله ای


...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد بخشی از خدمات پشتیبانی ستاد و مجتمع‌های آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو در سال 1401-1402 به شماره 2001094779000010 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/09/08
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/13
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/23
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/09/26
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پنج میلیارد (000ر000ر000ر5) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400