پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 01 آذر 1401

معرفی مدیریّت توسعه، ترویج و تدوین استانداردها به‌عنوان مسئول هماهنگی تدوین استانداردهای ملّی در تطابق با نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق

پیرو تعاملات شکل‌گرفته با سازمان ملّی استاندارد ایران به‌منظور انطباق فرآیند ابلاغ استانداردهای ملّی با گردش کار تبیین شده در نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق، در حال حاضر هماهنگی‌ها، بررسی‌های لازم و نظارت بر انجام فرآیندهای طی شده در تهیه، تدوین و بازنگری استانداردها در حوزه‌های تولید، انتقال، توزیع و انرژی‌های تجدیدپذیر توسط مدیریّت توسعه، ترویج و تدوین استانداردها صورت می‌گیرد.
از آنجایی‌که مدیریّت مذکور عهده‌دار وظایف دبیرخانه‌ای استانداردهای صنعت‌برق بوده و فرآیندهای نیازسنجی، اولویّت‌بندی، انتخاب محقّق تدوین و برگزاری جلسات کمیته‌های کارشناسی و تصویب را به‌موعد اجرا می‌گذارد، لذا با هدف بهبود فعالیّت‌ها و اثربخشی در ایفا نقش محوله، خانم‌مهندس مهرنوش هور از وزارت‌نیرو به‌عنوان مسئول هماهنگی در پیاده‌سازی نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق و تدوین استانداردهای ملّی مربوطه در تطابق با نظام‌نامه مذکور به‌سازمان ملّی استاندارد ایران معرفی شدند.