پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 مهر 1401

فراخوان ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات پژوهشگاه نیرو در سال 1401 - 1402

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

-          تاریخ انتشار فراخوان:1401/07/09

-          مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/07/12

-          مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/07/23

-          زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/07/24

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یک میلیارد و ششصد میلیون (000ر000ر600ر1) ریال.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.

 شماره تلفن:9-88079400