پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 شهریور 1401

فراخوان حمايت از طرح هاي فناورانه در حوزه بارهای سرمايشي و گرمايشي

لذا از کليه شركت‌هاي فناور ، شرکت هاي صنعتي يا هسته هاي علمي و پژوهشي که طرح هايي در حوزه فوق‌الذکر دارند، خواهشمند است در صورت تمايل به استفاده از ظرفيت هاي پژوهشگاه/صندوق  پيشنهاد خود را به آدرس هاي زير ارسال نمايند. ضمنا فرم هاي مربوط به تکميل و ارسال طرح های مورد نظر در وب سايت صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي قرار گفته است.

 

آدرس1: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- صندوق پژوهش و فناوري صنعت برق و انرژي- تلفن: 02188366581 - نمابر: 02188366574

وب سايت: www.energyfund.ir

 ايميل: info@energyfund.ir

 

آدرس2: تهران- شهرک غرب- انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشگاه نيرو- مرکز تخصصي نوآوري و توسعه فناوري مديريت مصرف انرژي- تلفن : 02188364623 ، نمابر : 02188590165

وب سايت: www.motor.nri.ac.ir

ايميل: info@motor.nri.ac.ir