پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 شهریور 1401

انتشار استاندارد ملّی 2-22840 با موضوع "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینرها)

پیرو برگزاری اجلاسیه شماره 1378 کمیته ملّی برق و الکترونیک سازمان ملّی استاندارد ایران، مورخ 1401/05/01 و سوّمین جلسة کمیتة تصویب‌استانداردهای صنعت‌برق مورخ 1400/12/17و طی مراحل تأیید و تصویب‌استاندارد ملّی 2-22840 براساس گردش‌کار تبیین شده در نظام‌نامه استانداردهای صنعت‌برق و هم‌چنین روند انجام کار در سازمان‌ملّی‌استاندارد ایران تحت عنوان"تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های اغتشاش کیفیّت‌توان‌الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 2: الزامات اتصال مزارع ماینر به‌شبکه برق" منتشر و ابلاغ گردید.
لازم به‌ذکر است پیشتر قسمت 1 استاندارد شماره 1-22840 مرتبط با کیفیّت‌توان رمزارزها نیز طی روند مذکور تحت عنوان "تجهیزات استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینرها) – حدود انتشار پدیده‌های کیفیّت‌توان‌الکتریکی برای فرآیند استخراج رمز ارز – قسمت 1: الزامات تجهیزات"در سطح ملّی منتشر و ابلاغ شده‌بود. استانداردهای مذکور توسط کارشناسان، مشاوران و مدیر گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، تدوین شده‌اند.