پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 29 تیر 1401

فراخوان ارائه بخشی از خـدمات ستادی پژوهشگاه نیرو در سال 1402-1401

مناقصه عمومی
دو مرحله ای
...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه بخشی از خـدمات ستادی در سال 1402-1401 به شماره 2001094779000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/29
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/18
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/19
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: هفت میلیارد و هفتصد میلیون (000ر000ر700ر7) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400