پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 تیر 1401

فراخوان خريد يك دستگاه سیستم جامع تست نرم افزار “phenix

مناقصه عمومی
دو مرحله ای
...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان "خريد يك دستگاه سیستم جامع تست نرم افزار “phenix" به شماره 2001094779000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/28
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/04
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/22
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/24
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: دوازده میلیارد (000ر000ر000ر12) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400