پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 تیر 1401

فراخوان تجدید مناقصه خرید، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA

مناقصه عمومی
دو مرحله ای
...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد تجدید مناقصه "خرید، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA" به شماره 2001094779000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/20
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/04/26
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/09
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/11
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400