پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 خرداد 1401

مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو موفق به دریافت پروانه مرکز کارآموزی بین کارگاهی از سازمان فنی و حرفه‌ای شد

با توجه به اهمیت دارا بودن پروانه فنی و حرفه‌ای برای ارائه دوره‌های آموزشی پیمانکاران صنعت آب و برق و با عنایت به وجود استانداردهای ویژه در اعطای پروانه فنی و حرفه‌ای به متقاضیان، مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو پروانه مرکز کارآموزی بین کارگاهی را از سازمان فنی و حرفه‌ای دریافت نمود.
این موفقیت پس از مکاتبات متعدد و برگزاری چندین نشست بین رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان با رئیس، معاونین و کارشناسان سازمان فنی و حرفه‌ای و بازدیدهای آنان از امکانات، تجهیزات و آشنایی با توانمندی و سابقه این مجتمع در اجرای دوره‌های آموزشی بدست آمده است.
دکتر ایمانی رئیس مجتمع خراسان در اولین اقدام پس از دریافت پروانه مرکز فنی و حرفه‌ای، آقای رضا لولیایی از همکاران این مجتمع را به سمت مسئول مرکز منصوب نمود.
مرکز کارآموزی بین کارگاهی به مرکزی گفته می شود که در یک سازمان صنعتی اجرای آموزش‌های مرتبط با آن صنعت را برای کارکنان خود و کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه آن صنعت، ارائه می‌نماید.