پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 18 خرداد 1401

فراخوان ارائه خدمات مورد نياز بخشی از خدمات عمومی تنظیفات و تشریفات

مناقصه عمومی
دو مرحله ای

...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان " ارائه خدمات مورد نياز بخشی از خدمات عمومی تنظیفات و تشریفات " به شماره 2001094779000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/03/18
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/29
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/12
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/14
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: دومیلیارد و هفتصد میلیون (000ر000ر700ر2) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400