پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 خرداد 1401

تعيين اعضاء شوراي تخصّصي ارزيابي صلاحيّت تأمين‌كنندگان كالاها و تجهيزات، مشاوران و پيمان‌كاران، در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق

در راستای تحقّق برنامه‌هاي راهبردي سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا) و با هدف ارتقاء كيفيّت كالا و خدمات، با تدبير رياست سازمان مذکور و با اهتمام مديران ارشد اين سازمان و هم‌چنين پيگيري‌های مركز آزمون، بازرسي و استاندارد نيرو (مرکز آبانیرو)، اعضاء شوراي تخصّصي ارزيابي صلاحيّت تأمين‌كنندگان، مشاوران و پيمان‌كاران در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق با حكم رياست سازمان تعيين شدند و اوّلين جلسة این شوراي تخصصی در روز دوشنبه 1401/03/09 برگزار گرديد.
وظيفه اصلي شورا تبیین فرآيندهای مورد نیاز و نظارت بر اجراي آنها به‌منظور حصول اطمينان از كيفيّت كالاها و خدمات مي‌باشد. رياست شورا به‌عهده رئيس سازمان ساتبا است و نمايندگان فني و تخصّصي ساتبا، همچنين نمايندگان سنديكاي صنعت برق و انجمن‌هاي تخصصي در حوزه انرژي تجديدپذير، در اين شورا عضويّت دارند.
دبیر این شورا ،"مدیر بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردها"،از مرکز آبانیرو پژوهشگاه نیرو می‌باشد.
در اوّلين جلسه این شورا که در تاریخ 1401/03/09 در محل سازمان ساتبا برگزار شد، اهداف، ساختار اجرايي و فرآيندهاي اصلي به‌بحث و گفتگو گذاشته و در مورد آنها هماهنگی لازم بین اعضاء، ايجاد گرديد.