پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 خرداد 1401

فراخوان خرید، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA

مناقصه عمومی

دو مرحله ای
پژوهشگاه نیرو در نظر دارد فراخوان "خرید، نصب و راه‌اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 100KVA" به شماره 2001094779000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/03/08
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/23
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/04/05
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/04/07
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: یک میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر1) ریال.
اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.
شماره تلفن:9-88079400