پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 06 دی 1400

برگزاری جلسه کمیسیون فنی مرحله سوم پروژه مرتبط با حوزه سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی- آذر ماه 1400

پس از پایان فعالیت ها و اقدامات اجرایی مرحله سوم پروژه "تدوین استانداردهای طراحی و عملیات نصب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته"، جلسه کمیسیون فنی پروژه یادشده، از ساعت 14/00 الی 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/9/17 در فضای مجازی و با حضور مدیر پروژه، مجری محترم طرح استانداردهای حوزه انرژی، ناظر محترم پروژه و کارشناس محترم کنترل پروژه، برگزار شد. این مرحله از پروژه مربوط به استانداردهای مرتبط با نصب تجهیزات و تأسیسات مختلف سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته بود. در جلسه مذکور، کارشناس پروژه با ارائه یک فایل سخنرانی، نتایج بدست آمده از مرحله سوم پروژه را برای حضار در جلسه، تشریح نمود.