پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 آبان 1400

برگزاری جلسه کمیسیون فنی مراحل اول و دوم پروژه "بازنگری سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در کشور"

در سال 1394، گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو، برای نخستین بار در کشور، سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی را تهیه و تدوین نمود. بلافاصله پس از تدوین سند، به منظور اجرای بهتر مفاد آن، طرحی تحت عنوان "طرح توسعه فناوری‌های انرژی زمین‌گرمایی" در پژوهشگاه نیرو تأسیس شد. در واقع، طرح مذکور متولی اصلی اجرای پروژه ها و فعالیت های مندرج در سند مذکور محسوب می شود. در همین راستا و طی سال های گذشته، اقدامات زیادی جهت اجرای پروژه ها و فعالیت های مذکور و بالطبع توسعه انرژی زمین گرمایی در کشور انجام شد. با این وجود، علیرغم تلاش های فراوان بعمل آمده کماکان بسیاری از بخش های سند نامبرده، به مرحله اجرایی نرسیده اند.
اکنون پس از گذشت 5 سال از زمان تهیه و تدوین سند یادشده، پژوهشگاه نیرو در خصوص به روزرسانی سند فوق الذکر اقدام نموده است. به همین منظور جلسات متعددی جهت آسیب شناسی علل عدم تحقق مفاد سند برگزار شد. در جلسات مذکور، عوامل متعددی به عنوان موانع اجرایی شدن سند مطرح شدند. نهایتاً پس از رایزنی های بسیار، شرح خدمات مناسبی به منظور برطرف کردن موانع اجرای مفاد سند و همچنین به روزرسانی آن تهیه شد.
پس از خاتمه فعالیت های مربوط به مراحل اول و دوم پروژه، در روز یک شنبه مورخ 1400/8/16 جلسه کمیسیون فنی مراحل مذکور در فضای مجازی برگزار شد. در جلسه یادشده، نتایج بدست آمده از مراحل مذکور ارائه شدند و نهایتاً نقطه نظرات حاضرین در جلسه نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.
در فاز اول این پروژه، ابتدا ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند، مورد بازبینی قرار گرفت و سپس، ضرورت توسعه و دلایل توجیه پذیری آن نیز به روز رسانی شد. در فاز دوم، مطالعات هوشمندی فناوری و مطالعات بازار انجام شد. برای این منظور ابتدا شناسایی حوزه های فناورانه و آینده پژوهی فناوری های مربوط به انرژی زمین گرمایی به روز شد و در ادامه، تحقیقات بازار فناوری های زمین گرمایی نیز صورت پذیرفت. این پروژه، توسط کارشناسان طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو تعریف شده است. یادآور می شود مدیر پروژه، آقای دکتر داور ابراهیمی و مجری آن نیز آقای دکتر شهریار بزرگمهری هستند.