پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 مهر 1400

اجرای واکسیناسیون کارکنان پژوهشگاه نیرو

در فاز اول این اقدام، در تاریخ 9، 10، 14،13 و 15 شهریورماه، مطابق با هماهنگی‌های صورت گرفته و فراهم نمودن امکان ایاب و ذهاب، برای تزریق دُز اول واکسن به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعزام شدند.
در مرحله دوم، طی هماهنگی انجام شده، با حضور کادر مرکز بهداشت شمال غرب تهران در محل پژوهشگاه نیرو انجام واکسیناسیون دُز اول اکثر همکاران و نیز دُز دوم برخی از کارکنان انجام پذیرفت.
در مرحله سوم تزریق دُز دوم و واکسینه شدن اکثریت کارکنان با حضور کادر مرکز وبهداشت شمال غرب تهران در تاریخ 7 مهرماه انجام گرفت.