پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 شهریور 1400

شرکت در برنامه کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسادکتری و اساتید جوان – شهریور 1400

مجری طرح انرژی زمین گرمایی در روز سه شنبه مورخ 9 شهریور ماه، در کمپ تابستانه توسعه کارآفرینی در صنعت انرژی ویژه متخصصان پسادکتری و اساتید جوان شرکت نمود. این کمپ تخصصی توسط ستاد حوزه فناوری های آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. هدف اصلی از این گردهمایی، آشنایی اساتید جوان و متخصصان پسادکترا با عناوین پروژه های پژوهشی در حوزه های مختلف انرژی بود. در واقع در این کمپ، معاون محترم فناوری و همچنین، مدیر محترم امور فناوری پژوهشگاه نیرو به نمایندگی از کارشناسان، مدیران گروه های پژوهشی و مجریان طرح پژوهشگاه، به معرفی عناوین پروژه های پژوهشی در حوزه های مختلف برق و انرژی پرداختند. در همین راستا، پیرو هماهنگی های بعمل آمده، عناوین پروژه های پژوهشی مرتبط با حوزه انرژی زمین گرمایی نیز توسط مدیر محترم امور فناوری پژوهشگاه نیرو برای مخاطبین کمپ مذکور ارائه شد.