پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 شهریور 1400

مشارکت فعال کارشناسان طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی- شهریور 1400

هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری مدیریت انرژی، در روزهای 9 و 10 شهریور ماه به طور مشترک توسط انجمن انرژی ایران و دانشگاه محقق اردبیلی (واقع در شهر اردبیل)، به صورت مجازی برگزار شد. کارشناسان طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی پژوهشگاه نیرو، با ارائه 4 مقاله که مرتبط با جنبه های مختلف حوزه انرژی زمین گرمایی بودند در کنفرانس یادشده، مشارکتی فعال داشتند. یادآور می گردد به دلیل مشارکت انجمن انرژی زمین گرمایی در برنامه های کنفرانس مذکور، در روز دوم کنفرانس، نشست تخصصی انرژی زمین گرمایی در نظر گرفته شده بود که با مشارکت بسیار خوب نویسندگان مقالات، همراه بوده و به نحو مطلوبی نیز برگزار شد.