پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 شهریور 1400

برگزاری جلسه کمیسیون فنی مرحله دوم پروژه مرتبط با حوزه سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی- شهریور ماه 1400

پس از پایان فعالیت ها و اقدامات اجرایی مرحله دوم پروژه "تدوین استانداردهای طراحی و عملیات نصب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته"، جلسه کمیسیون فنی پروژه یادشده، از ساعت 14/00 الی 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/6/3 در فضای مجازی و با حضور مدیر پروژه، مجری محترم طرح استانداردهای حوزه انرژی، ناظر محترم پروژه و کارشناس محترم کنترل پروژه، برگزار شد. این مرحله از پروژه مربوط به استانداردهای مرتبط با طراحی سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته بود. در جلسه مذکور، مدیر پروژه با ارائه یک فایل سخنرانی، نتایج بدست آمده از مرحله دوم پروژه را برای حضار در جلسه، تشریح نمود.