پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 13 شهریور 1400

انتشار کتاب "انرژی زمین گرمایی ( انرژی نهفته در اعماق زمین)" - مرداد ماه 1400

در مرداد ماه سال جاری (1400)، کتاب "انرژی زمین گرمایی، انرژی نهفته در اعماق زمین" توسط مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی منتشر شد. این کتاب که توسط انتشارات سخنوران منتشر شده است دارای 8 فصل بوده و مجموعاً 304 صفحه دارد. یکی از ویژگی های بارز این کتاب، ارائه نقشه پراکندگی منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال در هر یک از استان های کشور است. این امر برای نخستین بار در کشور انجام شده است. امید آنکه، مندرجات کتاب فوق الذکر برای علاقه مندان و بویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در حوزه انرژی های تجدیدپذیر سودمند باشد. فصول کتاب مذکور به شرح زیر هستند:
- مبانی انرژی زمین گرمایی
- نیروگاه های زمین گرمایی
- کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی
- مزایای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی
- مراحل توسعه بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی
- اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی
- نشانه های سطحی انرژی زمین گرمایی
- انرژی زمین گرمایی در ایران