پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 مرداد 1400

انتصابات جدید در پژوهشگاه نیرو

طی حکمی از سوی دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه نیرو، دکتر حمیدرضا بزی به سمت مدیریت برنامه‌ریزی و کیفیت پژوهشگاه نیرو منصوب شد.
در حکم ایشان بر دستیابی به اهدافی نظیر تبیین ماموریت‌های کلیدی و اولویت‌های پژوهشگاه با محوریت مدیریت و اجرای مطالعات و تحقیقات راهبردی صنعت برق، تدوین استراتژی تثبیت‌کننده جایگاه پژوهشگاه در صنعت برق، تدوین راهکارهای جذب و تخصیص بودجه موردنیاز دستیابی به اهداف پژوهشگاه، تنظیم برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای نیل به اهداف پژوهشگاه و پیاده سازی نظام جامع کیفیت و ارزیابی مبتنی برعملکرد اشاره شده است.
همچنین در حکم دیگری از سوی رئیس پژوهشگاه نیرو، مهندس بابک امینی به سمت مشاور معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو منصوب شد.
دستیابی بر اهدافی نظیر مشاوره و همکاری در خصوص پیاده‌سازی برنامه‌های کلان و راهبردی معاونت پژوهشی، نظارت عالی بر فرآیندهای مرتبط با معاونت پژوهشی، مشاوره و نظارت در خصوص برنامه جامع و نقشه راه گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه، مشاوره و نظارت بر تخصیص بودجه به فعالیت‌های گروه‌ها و ستاد معاونت پژوهشی و ارائه راه‌کارهای تخصیص بهینه، نظارت عالی بر گزارش‌های عملکرد ادواری گروه‌های پژوهشی، مشارکت در شوراها و کمیته‌های تخصصی به عنوان نماینده معاونت پژوهشی از جمله شورای پژوهشی، شورای پژوهش و فناوری پژوهشکده‌ها از جمله مواردی است که در حکم ایشان مورد تاکید قرار گرفته است.