پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 مرداد 1400

تفاهم نامه همکاری میان مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو و شرکت کیفیت آفرین سهند مبادله شد

در راستای گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و استانداردسازی، این تفاهم‌نامه میان طرفین مبادله شد.
این تفاهم‌نامه میان مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو به نمایندگی"دکتر یوسف پریش" سرپرست مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان و شرکت کیفیت آفرین سهند به نمایندگی "مهندس علیرضا فرزام پور" مدیرعامل شرکت منعقد گردید.
هدف از مبادله این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از توانمندی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی و پتانسیل‌های شرکت کیفیت آفرین سهند، برای برگزاری دوره‌های آموزشی ‌استانداردهای حوزه انرژی، انجام ممیزی انرژی و اجراءو پیاده‌سازی استانداردهای مربوطه می‌باشد.