پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 تیر 1400

ابلاغ احکام اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق

طی حکمی از سوی دکتر احد ضابط "رئیس پژوهشگاه نیرو"، اعضای کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق منصوب شدند.
براساس احکام صادره آقایان رضا شمسی و محمدصادق باقرپور به عنوان «عضو کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق» و آقای هادی کاربین به عنوان «دبیر و عضو کمیته هماهنگی راهبری انتقال مجتمع‌ها و واحدهای آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق» تعیین گردیدند.
در این احکام به مواردی نظیر یکپارچگی در پیگیری سازماندهی مجدد موضوعات ماموریتی و اداری فرآیند انتقال و بررسی دغدغه‌ها و مسائل سرمایه انسانی مجتمع‌ها و واحدها، همچنین تعامل سازنده با مجتمع‌ها و واحدهای ذیربط در انجام وظایف محوله اشاره شده است.