پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 تیر 1400

برگزاری جلسه کمیسیون فنی مرحله اول پروژه در حوزه سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی- تیر ماه 1400

پس از پایان فعالیت ها و اقدامات اجرایی مرحله اول پروژه "تدوین استانداردهای طراحی و عملیات نصب سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته"، جلسه کمیسیون فنی پروژه یادشده، از ساعت 14/00 الی 16/00 روز چهارشنبه مورخ 1400/4/2 در فضای مجازی و با حضور مدیر پروژه، مجری محترم طرح استانداردهای حوزه انرژی، مدیر محترم گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو، ناظر محترم پروژه و کارشناس محترم کنترل پروژه، برگزار شد. این مرحله از پروژه مربوط به تبیین مبانی طراحی سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی بسته بود. در جلسه مذکور، مدیر پروژه با ارائه یک فایل سخنرانی، نتایج بدست آمده از مرحله اول پروژه را برای حضار در جلسه، تشریح نمود.