پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 12 تیر 1400

انتصاب مشاور معاون فناوری در امور پشتیبانی مجتمع‌های آموزشی و پژوهشی

طی حکمی از سوی مهندس مرجانمهر معاون فناوری پژوهشگاه نیرو، آقای تقی بینقی به مدت 2 سال به سمت «مشاور معاون فناوری در امور پشتیبانی مجتمع‌های آموزشی و پژوهشی» منصوب شد.