پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 تیر 1400

ابلاغ نظام‌نامه"بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق"

با توّجه به ضرورت و اهمیّت"بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق"، تدوین و ابلاغ نظام‌نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق گامی ارزشمند و موثّر در ارتقاء کیفیّت در صنعت برق می‌باشد. لذا تدوین این نظام‌نامه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در دستورکار مرکز آزمون، بازرسی و استاندارد نیرو (مرکز آبانیرو)، قرار گرفت و طی نشست‌های متعدد کارگروه تخصصی که با حضور خبرگان، صاحب نظران و مدیران از وزارت نیرو، شرکت‌های مادر تخصصی توانیر، برق حرارتی، ساتکاب، سندیکای برق و همکاران مرکز آبانیرو برگزار گردید، نظام‎‌نامه بازرسی فنی تجهیزات تخصصی صنعت برق با هدف ایجاد ساز وکاری مناسب جهت اطمینان از اجرای استانداردها و سامان‌دهی نظام‌مند به مقوله بازرسی فنی در سطح صنعت برق در تعامل مثبت و سازنده با نهاد‌ها و مراجع ذی‌ربط تدوین و توسط معاون محترم وزیر نیرو ابلاغ گردید.