پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 25 خرداد 1400

فراخوان خرید خدمات "آشکارسازی پروفیل بار مشترکین"

این پژوهشگاه با حمایت شرکت توانیر در نظر دارد به منظور اجرای پایلوت "آشکارسازی پروفیل بار مشترکین"، فراخوانی به صورت خرید خدمات با به شرح پیوست برگزار نماید.