پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 03 خرداد 1400

بازدید از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

دکتر ضابط " رئیس پژوهشگاه نیرو" باهمراهی معاونین خود دکتر پیرمراد "معاون توسعه مدیریت و منابع" و مهندس مرجانمهر "معاون فناوری" از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان بازدید کردند.
در این جلسه دکتر ضابط و همراهان ایشان از روند آماده‌سازی محل‌ استقرار پارک و مرکز رشد و تعدادی از آزمایشگاه و کارگاه‌های واقع در مجتمع بازدید بعمل آوردند.
در ادامه جلسه ای در مرکز ملی مدیریت مصرف انرژی برگزار شد، گزارشی از فعالیت های این مجموعه ارائه گردید و موارد برای بهبود امور مرکز، مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنین ضمن حضور دکتر ضابط و همراهان ایشان از مرکز رشد دانشگاه تبریز نیز بازدید شد و بارئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز جلسه ای برگزار گردید و مقررگردید جهت همکاری ‌های فی مابین تفاهم نامه‌ای میان دانشگاه تبریز و مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان پژوهشگاه نیرو منعقد گردد.