پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 اسفند 1399

برگزاری چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی- اسفند ماه 1399

در روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 چهارمین جلسه کمیته راهبری طرح انرژی زمین گرمایی با حضور اعضای کمیته مذکور به صورت مجازی برگزار شد. دستور جلسه مذکور، بررسی پروژه «امکان سنجی بهره برداری از انرژی زمین گرمایی موجود در چاه های متروکه نفت و گاز کشور» بود. در ابتدای جلسه، مدیر پروژه و یکی از کارشناسان پروژه، توضیحات مختصری در خصوص پروژه یاد شده، ارائه نمودند. در ادامه، هر یک از اعضای کمیته راهبری، نقطه نظرات خود را در خصوص پروژه فوق الذکر، مطرح نمودند. بنا به پیشنهاد یکی از اعضای کمیته، پیشنهاد گردید به منظور انجام پروژه های عملیاتی در آینده، می بایست قبل از اجرای هر پروژه، مطالعات دقیق فنی و اقتصادی نیز صورت پذیرد.