پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 اسفند 1399

ارائه وبینار "بررسی وضعیت کنونی انرژی زمین گرمایی در ایران" توسط مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی – اسفند ماه 1399

پیرو تفاهم نامه منعقد شده بین طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی و انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران و همچنین توافق های به عمل آمده بین طرح مذکور و دفتر پژوهش، فناوری و نوآوری ساتبا، وبینار "بررسی وضعیت کنونی انرژی زمین گرمایی در ایران"، در روز چهارشنبه مورخ 1399/12/20 به صورت مجازی برگزار گردید. در وبینار فوق الذکر، به مقوله های تاریخچه انرژی زمین گرمایی در ایران، نقشه انرژی زمین گرمایی ایران، مطالعات اکتشافی انجام شده در کشور، منطقه زمین گرمایی سبلان، سیستم های پمپ حرارتی زمین گرمایی نصب شده در کشور، معرفی نخستین سند توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی در کشور و نهایتاً معرفی انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران، اشاره شد.