پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 بهمن 1399

برگزاری وبینار مشترک پژوهشگاه نیرو با انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران- دی ماه 1399

پیرو توافق های بعمل آمده بین طرح انرژی زمین گرمایی، انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران، دانشگاه تهران و سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)، وبیناری با عنوان"مزایای بهره برداری از انرژی زمین گرمایی" از ساعت 10/00 الی 13/00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/23 توسط مجری طرح انرژی زمین گرمایی برگزار گردید. طبق هماهنگی‌های بعمل آمده، فرآیند اطلاع رسانی وبینار مذکور بر عهده دبیرخانه انجمن یادشده بود. وبنیار فوق الذکر، برای دانشجویانی از دانشگاه‌های کشور، اعضای انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران و سایر علاقه مندان به این حوزه از انرژی های تجدیدپذیر، برگزار گردید. شایان ذکر آنکه، بر مبنای توافق‌های بعمل آمده، مقرر شده است تا پایان سال 1399، چند وبینار دیگر نیز در حوزه انرژی زمین گرمایی، توسط کارشناسان پژوهشگاه نیرو برای علاقه مندان به مقوله انرژی های تجدیدپذیر، ارائه گردد.