پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 23 دی 1399

آگهی مناقصه ارائه خدمات تسـت دکل های فـشارقوی سـایت اراک در سـال 1400 (8/ع/99)

پژوهشگاه در نظر دارد ارائه خدمات آزمون دكل‌های انتقال نيرو شامل تخليه دكل ، سورت دكل ، آماده سازی و نصب اينترفيس‌ها ، نصب استابها (استاب ستينگ) ، مونتاژ افقی ، مونتاژ عمودی ، آچاركشی و ريمر كاری ، عمليات ريگينگ، دمونتاژ سورت ، باندل كردن و كليه امور مرتبط با خدمات آزمون. همچنين راهبری يك دستگاه تاوركرين مدل 8520.L ساخت كمپانی POTAIN و يك دستگاه تاوركرين كوچك منصوب در سايت آزمايشگاه دكل‌های انتقال نيرو را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه متقاضیانی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب در این زمینه می‌باشند، دعوت به عمل می‌آيد ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال، به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملي ايران، شعبه فلسطين شمالی، كد 604 ، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی، از تاريخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه، مورخ 99/11/05، جهت دريافت اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار می‌باشد. همچنين هزينه درج يك نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.