پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 آذر 1399

آگهي مناقصه شماره 6/ع/99

پژوهـشگاه نيرو در نظر دارد برون سپاری ارائه بخشی خدمات مورد نياز (شامل انجام كليه خدمات پشتيباني دبيرخانه كنفرانس ها، خدمات پشتيباني دبيرخانه شوراي تحقيقات برق، خدمات امور عمومی، خدمات کارشناسی فنی، خدمات مشاوره مالی و بودجه)مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی، به پیشنهاد دهنده واجد صلاحیت واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاص حقوقی که دارای توان مالی، اجرایی، کادر فنی مجرب و سایر مجوزات قانونی از مراجع ذي ربط در زمينه خدمات فوق الذكر می باشند، دعوت به عمل مي آيد، ضمن واريز نمودن مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ريال به حساب شماره 2174989002004 به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملي ايران، شعبه فلسطين شمالي، كد 604 ، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي، از تاريخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه، مورخ 99/10/02، جهت دريافت اسناد مناقصه با ارائه اصل معرفي نامه و فیش واریزی به آدرس: تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نيرو، امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات مراجعه نمايند. لازم به ذكر است پژوهشگاه نيرو در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار مي باشد. همچنين هزينه درج يك نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.